Search found 118 matches

by admin
Mon Oct 01, 2018 2:39 pm
Forum: Tin tức
Topic: Server 5 years!
Replies: 0
Views: 37

Server 5 years!

http://boi-inferno.pw/images/news/015/55.png Xin chào bạn bè 8-) Hôm nay chúng ta mới 5 tuổi :!: :P Liên quan đến sự kiện này, trong 7 ngày tới, chúng tôi thực hiện: - Giá để trải nghiệm / thả x15 :!: - Miễn phí 500 ZEN / ngày :!: - Giảm giá quyên góp lên đến 50% :!: Hãy tận hưởng trò chơi và cảm ơ...
by admin
Mon Oct 01, 2018 2:39 pm
Forum: News
Topic: Server 5 years!
Replies: 0
Views: 406

Server 5 years!

http://boi-inferno.pw/images/news/015/55.png Hello friends 8-) Today we are 5 years old :!: :P In connection with this event, for the next 7 days we do: - Rates to experience / drop x15 :!: - Free ZEN 500 per day :!: - Discounts for donate up to 50% :idea: Enjoy the game and thank you for being wit...
by admin
Mon Oct 01, 2018 2:36 pm
Forum: Новости
Topic: Серверу 5 лет!
Replies: 0
Views: 132

Серверу 5 лет!

http://boi-inferno.pw/images/news/015/5.png Привет друзья 8-) Сегодня нам исполнилось 5 лет :!: :P В связи с этим событием, на следующие 7 дней мы делаем: - Рейты на опыт/дроп х15 :!: - Бесплатные зены 500 в день :!: - Скидки на донат до 50% :idea: Приятной игры и спасибо что были с нами :!: Следит...
by admin
Thu Sep 13, 2018 5:31 pm
Forum: Tin tức
Topic: Small update
Replies: 0
Views: 175

Small update

Xin chào tất cả mọi người 8-)

Thay đổi cho ngày hôm nay:
1. Đăng nhập trên bất kỳ kênh nào và khả năng nhập một mình trong các trường hợp sau:
- Đảo Rồng
- Fallen Darkness
- Dùng thử cho Brave

2. Chuyến thăm không giới hạn tới Đảo Rồng có vật phẩm đồng hồ cát Chrono

Pleasant trò chơi 8-)
by admin
Thu Sep 13, 2018 5:30 pm
Forum: News
Topic: Small update
Replies: 0
Views: 1861

Small update

Hello everyone 8-)

Changes for today:
1. Login on any channel and the ability to enter a solo in the following instances:
- Dragon Island
- Fallen Darkness
- Trial for the Brave

2. Unlimited visit to Dragon Island having the item Chrono hourglass

Pleasant game 8-)
by admin
Thu Sep 13, 2018 5:29 pm
Forum: Новости
Topic: Новости на сегодня
Replies: 0
Views: 324

Новости на сегодня

Всем привет 8-)

Изменения на сегодня:
1. Вход на любом канале и возможность входа соло в следующих инстах:
- Dragon Island
- Fallen Darkness
- Trial for the Brave

2. Безлимитное посещение Dragon Island имея итем Chrono hourglass

Приятной игры 8-)
by admin
Wed Sep 12, 2018 3:30 pm
Forum: Tin tức
Topic: Free ZEN
Replies: 0
Views: 164

Free ZEN

Xin chào tất cả mọi người 8-) Bắt đầu từ hôm nay, việc nhận ZEN miễn phí sẽ có sẵn cho mọi người :idea: Để thực hiện việc này, bạn cần tải xuống chương trình: :arrow: :arrow: :arrow: http://dl.boi-inferno.pw/freezen.exe    :!: Nhận 200 ZEN chỉ có thể thực hiện 24 giờ một lần :!: Chương trình yêu cầu...
by admin
Wed Sep 12, 2018 3:26 pm
Forum: News
Topic: Free ZEN
Replies: 0
Views: 2202

Free ZEN

Hello everyone 8-) Starting today, getting free ZEN will be available for everyone :idea: To do this, you need to download the program: :arrow: :arrow: :arrow: http://dl.boi-inferno.pw/freezen.exe :arrow: 200 ZEN NOW   :!: Receiving ZEN is possible only once every 24 hours :!: The program requires M...
by admin
Wed Sep 12, 2018 3:17 pm
Forum: Новости
Topic: Бесплатные ЗЕНы
Replies: 0
Views: 315

Бесплатные ЗЕНы

Всем привет 8-) С сегодняшнего дня получение бесплатных ЗЕН станет доступно каждому :idea: Для этого необходимо скачать программу: :arrow: :arrow: :arrow: http://dl.boi-inferno.pw/freezen.exe Получить можно 200 ЗЕН в день :!: :!: Получать ЗЕНы возможно только раз в 24 часа :!: Для работы программы н...
by admin
Tue Sep 11, 2018 4:40 pm
Forum: News
Topic: News today
Replies: 0
Views: 2081

News today

Hello

Today the following changes are made:
1. Added words on the Gigant Kingdom
2. Newbie's Chest now gives 75lv immediately